Your logo

Yr unig beth sydd angen arnoch yw un angor ddiogel i'ch cadw yn seiliedig,
pan fydd gweddill eich bywyd yn troelli allan o reolaeth.

Katie Kacvinsky

Amdanaf

Rwy'n cynnig gwasanaeth therapi fforddiadwy yng Nghaerfyrddin yn Gymraeg neu yn Saesneg. Rwyf hefyd ar gael i gynnal sesiynau, ar Ddydd Mawrth yn ardal Pontcanna o Gaerdydd, trwy apwyntiad, hefyd yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Rwy'n gweithio gydag oedolion ar sail tymor byr a hirdymor. Fy nod yw rhoi cyfle ystyrlon ac effeithiol i chi archwilio eich materion personol a materion cysylltiedig, lle byddaf yn anelu at hwyluso, cefnogi a'ch arwain heb farn neu ragfarn, mewn amgylchedd diogel a chyfrinachol i'ch helpu chi i archwilio ystod o faterion personol.

Rwy'n anelu at drin, gyda pharch, at amrywiaeth profiad dynol, gwaeth beth yw rhyw, hil, ethnigrwydd, oedran, rhywioldeb, tueddfryd rhywiol, anabledd, crefydd, diwylliant neu gredoau gwleidyddol, cefndir cymdeithasol ac economaidd, neu statws mewnfudo.

Mae fy ymagwedd yn bennaf, ond nid yn unig, yw Gestalt, sy'n canolbwyntio'n bennaf ar hunanymwybyddiaeth a'r 'yma a nawr' - yr hyn sy'n digwydd o un funud i'r llall, a'm harwain gan yr egwyddor theori berthnasol bod pob unigolyn yn gyfan - meddwl , corff ac enaid. Y nod yw dod yn fwy ymwybodol o bwy ydym ni yn y byd, trwy weld ein hunain mewn perthynas ag eraill. Gall y cynnydd hwn o hunan-wybodaeth ein galluogi i ddeall ein prosesau ac felly i wneud newidiadau cadarnhaol yn ein bywydau.

Y berthynas therapiwtig, rhyngoch chi a mi, yw'r nodwedd bwysicaf o'r therapi a ddarperir.

Rwyf wedi cwblhau pedair blynedd yn olynol o hyfforddiant ar Ddiploma Ôl-radd (Lefel Meistr) mewn Seicotherapi Gestalt ac rwyf yn gweithio tuag at achrediad llawn UKCP ar hyn o bryd. Rwyf wedi cofrestru gyda UKCP fel aelod dan hyfforddiant, yn derbyn goruchwyliaeth glinigol reolaidd ac rwy'n cydymffurfio â Chod Moeseg Ymarfer Broffesiynol y Welsh Psychotherapy Partnership, sy'n gyson â'r safonau a osodir gan Gyngor y Deyrnas Unedig ar gyfer Seicotherapi (UKCP).

Mae gen i gefndir mewn teledu, ysgrifennu a darlithio.


 

Mae'r materion sy'n arwain pobl i geisio therapi gallu fod yn gyffredinol neu'n benodol, ac yn cynnwys:

 Darganfod ffyrdd o ddeall eich hun yn well;
 Edrych am fwy o gyflawniant mewn bywyd;
 Cael trafferth gyda materion yn ymwneud â pherthynas;
 Profi straen neu bryder sy'n gysylltiedig â gwaith neu fywyd cartref;
 Cael anhawster addasu i ddigwyddiadau bywyd trawmatig;
 Ymdeimlad cyffredinol bod rywbeth "ddim yn iawn".

Mae llawer o bobl yn gweld therapi yn gefnogol, yn wobrwyol ac yn gallu newid bywyd. Mae rhai pobl yn archwilio materion hunan ddatblygiad, tra bod eraill yn dewis archwilio materion hanesyddol sy'n rhwystro gweithredu bob dydd. Mae eraill yn teimlo'r manteision o gael cyfle i siarad a chael eu clywed yn iawn.

Mae sesiynau seicotherapi yn le diogel i siarad am bethau na ydych yn gyfforddus i drafod gydag unrhyw un arall. Y nod yw eich helpu i ddod o hyd i ffyrdd gwell o ymdopi, neu i achosi newidiadau yn eich ffordd o feddwl ac ymddwyn, i wella eich ymwybyddiaeth a'ch lles meddwl ac emosiynol, yn ogystal â'ch ansawdd bywyd yn gyffredinol.

Fel rheol byddwn yn ymrwymo i gwrdd bob wythnos am 6 sesiwn ac yna'n gwneud cynllun, yn seiliedig ar yr hyn yr ydym wedi'i archwilio gyda'i gilydd ac yna'n adolygu'r cynnydd yn raddol. Mae presenoldeb therapi wythnosol yn bwysig iawn i symud ymlaen ac mae ystafell wedi'i archebu ymlaen llaw ar gyfer y sesiwn.

Mae'r ffioedd yn £30 - £35 am sesiwn 50 munud, yn ddibynnol ar leoliad - gellir cytuno ar sesiynau hirach ar gais. Cysylltwch â fi i drafod beth sy'n dod â chi i chwilio am therapi a gallwn drefnu sesiwn gychwynnol ar amser sy'n addas i chi. Os, ar ôl cyfarfod, ni chredwch mai fi yw'r therapydd cywir i chi, byddaf yn cynnig eich cyfeirio at therapydd amgen ac rwy'n hapus i'ch cynorthwyo drwy'r broses hon, cyn belled ag y bo modd.

Gallwch ddarllen fy nghytundeb therapi o flaen llaw - plîs cliciwch yma i lawrlwytho pdf. I gael syniadau pellach i bwy ydw i a sut rwy'n gweithio, mae croeso i chi ddilyn fy Blog yma.

This website is available in English

click here

apwyntiadau

Ar hyn o bryd mae gennyf apwyntiadau ar gael - gellir trafod dyddiau ac amseroedd yn unol â'ch anghenion chi. Mae croeso i chi gysylltu â mi - gallwch alw am sgwrs, anfon neges destun neu e-bost ataf, cysylltwch â mi trwy WhatsApp, llenwch y ffurflen isod neu cysylltwch trwy'r cyfryngau cymdeithasol os mai dyna yw eich dewis chi - ac mi wnâi ymateb cyn gynted ag y gallaf.

Ni fyddaf bob amser yn gallu ymateb ar unwaith, ond bydd pob neges yn cael ei hateb - fel arfer o fewn ychydig oriau ac yn gyffredinol ar yr un diwrnod. Fel rheol, yr ydwyf ar gael ar gyfer unrhyw gyswllt (trefnu / aildrefnu apwyntiadau ayb) rhwng 10yb a 7yh o Ddydd Llun i Ddydd Gwener a tan canol dydd ar Ddydd Sadwrn.

Nodwch os gweler yn dda: Nid wyf yn wasanaeth argyfwng neu brys 24awr.

Os oes angen ichi siarad â rhywun ar frys, neu du allan i'm horiau, cysylltwch â'ch meddyg teulu, Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu'r Samariaid ar 08457 90 90 90.

Rwy'n gweithio o Alliance Therapy Centre yn Heol y Brenin, Caerfyrddin sydd wedi ei leoli yn ddelfrydol yng nghanol y dref, ac eto yn darparu lleoliad synhwyrol, sy'n ddelfrydol a hygyrch ar gyfer therapi. Mae digon o le parcio ym maes parcio San Pedr, lle mae'n costu 50c yn unig i barcio am awr ac mae'r gwasanaeth bws T1 yn stopio gerllaw.


Mae gan Heol y Brenin siopau coffi unigryw a llefydd hyfryd i fwyta, felly os ydych chi eisiau neu angen rhywfaint o amser tawel i chi'ch hun, cyn neu ar ôl eich sesiwn, cewch digon o ddewis o fewn tafliad carreg.

Yn anffodus, nid oes mynediad i'r anabl i fy ystafell therapi gan ei fod yn ar yr 2il lawr - ond peidiwch â gadael i hynny eich atal rhag cysylltu, rwyf bob amser yn barod i archwilio a thrafod opsiynau amgen, gan gynnwys ymweld a chi yn eich cartref neu darparu therapi dros y we trwy meddalwedd megys Skype, os mae hyn yn apelio.

Cynhelir sesiynau Caerdydd mewn ystafell therapi preifat, ar lawr gwaelod, wedi'i leoli'n gyfleus ger Caeau Llandaf yn ardal Pontcanna, gyda digonedd o barcio a thrafnidiaeth gyhoeddus gerllaw. Am brisiau a threfniadau ar gyfer sesiynau Caerdydd, plîs cysylltwch am fanylion, o flaen llaw.

faq

Beth yw Seicotherapi?
Mae seicotherapi yn helpu pobl i ddeall a newid unrhyw amodau sy'n achosi gofid yn eu bywydau. Gall fod yn fuddiol i bobl sydd â chyflwr iechyd meddwl a gydnabyddir, yn ogystal ag unrhyw un sydd â diddordeb mewn ennill mwy o hunan-ymwybyddiaeth, er mwyn cyflawni eu potensial. Mae seicotherapi yn golygu archwilio teimliadau, credoau, syniadau a digwyddiadau perthnasol, weithiau o blentyndod a hanes personol, mewn ffordd strwythuredig gyda rhywun wedi'u hyfforddi i'ch helpu i wneud hynny yn ddiogel ac yn effeithiol.

 

Sut ydw i'n gwybod os yw'r therapi hyn yn iawn i mi?
Dengys ymchwilfod therapi lwyddianus yn dibynnu'n fawr iawn ar ansawdd y berthynas rhwng y therapydd a'r cleient. Os, ar ddiwedd ein sesiwn cyntaf, y byddwch yn tweimlio na fyddwn yn gallu gweithio'n dda gyda'n gilydd, nid oes rhwymedigaeth i barhau therapi gyda mi.

 

Pa mor hir mae sesiynnau yn parhau?
Mae pob sesiwn therapi fel arfer yn para 50 munud, er fy mod yn gallu cynnigt sesiynnau hirach ar gais. Byddem fel arfer yn cytuno i gyfarfod yn wythnosl an 6 sesiwn ac yna adolygu cynnydd ar sail dreigl. Mae presenoldeb wythnosol yn bwysig iawn er mwyn symud ymlaen mewn therapi ac mae ystafell yn cael ei archebu ymlaen llaw ar gyfer y sesiwn.

 

Ydy'r sesiynnau yn gyfrinachol?
Mae cynnwys ein sesiynnau yn gyfrinachol i chi a fi. Yr unig adag pan na fyddai hyn yn berthnasol ydy mewn amgylchiadau eithriadol lle mae risg i chi eich hun neu i eraill. Hyd yn oed yn y sefyllfa hon, byddaf yn ceisio eich cynnwys chi mewn unrhyw benderfyniad i dorri cyfrinachedd. Byddwn yn trafod hwn yn llawn yn ystod ein sesiwn gyntaf gyda'n gilydd.

 

Faint yw cost sesiwn?
Y ffi yw £30 - £35 am sesiwn 50 munud, yn ddibynnol ar leoliad.

 

Sut mae eich gwaith yn cael ei oruwchwylio?
Rwy'n cael goruwchwyliaeth glinigol reolaidd gan uwch-oruwchwyliwr, sy'n gyfrifol am asesu fy cymhwysedd ac adolygu fy ymarfer proffesiynol.

 

A ydych yn cydymffurfio ag unrhyw safonau cydnabyddedig?
Yr ydwyf
yn cadw at y "Côd Moesol mewn Ymarfer Proffiesynol" y Welsh Psychotherapy Partnership Ltd sy'n gyson â'r safonau a osodwyd gan y Cyngor Deyrnarnas Unedig ar gyfer Seicotherapi (UKCP).

 

Polisi Preifatrwydd a Diogelu Data
Fel seicotherapydd, mae cyfrinachedd ynghylch eich data personol a gwybodaeth sensitif o'r pwysigrwydd mwyaf i mi. Fe'm rhwymir yn gyfreithiol nid yn unig gan y rheoliad diogelu data cyffredinol Ewropeaidd (GDPR) a Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), ond hefyd gan ofynion fy yswiriant indemniad proffesiynol, a Safonau Cyngor Seicotherapi'r Deyrnas Unedig (UKCP) a Chodau Moeseg ac Ymarfer Proffesiynol Partneriaeth Seicotherapi Cymru (WPP). Mae'r wybodaeth rydych yn ei darparu ar ffurflen gyswllt y wefan hon yn cael ei storio'n ddiogel er mwyn i mi allu cysylltu â chi drwy'r dull (rhifau ffôn a/neu gyfeiriad e-bost) a ddarparwyd gennych ynghylch penodiadau neu i ateb unrhyw ymholiad a gyflwynwyd gennych. Nid wyf yn rhannu'r wybodaeth hon ag unrhyw drydydd parti, mewn unrhyw ffordd, ar unrhyw adeg. Nid yw'r wefan hon yn defnyddio cwcis i gasglu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi.

 

Beth os oes gennyf fwy o gwestiynnau?
Os oes gennych gwestiynau sydd heb ei hateb yma, mae croeso i chi gysylltu â mi ar y ffôn, neges testun, e-bost neu drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

 

cysylltwch


Damian George Psychotherapy


Alliance Therapy Centre
24 Heol y Brenin
Caerfyrddin SA31 1BS


Ffôn/Testun: 07572 67 50 90
E-bost:
damian@damiangeorge.co.uk