Logo

 

Mae yna lawer ffordd i gryfhau,
weithiau siarad yw'r ffordd orau.

Andre Agassi

Amdanaf

Rwy'n darparu gwasanaeth therapi fforddiadwy, wedi'i leoli yng Nghaerfyrddin, yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Rwy'n gweithio gydag oedolion ar sail tymor byr a hirdymor. Fy nod yw rhoi cyfle ystyrlon ac effeithiol i chi archwilio eich materion personol a materion cysylltiedig, lle byddaf yn anelu at hwyluso, cefnogi a'ch arwain heb farn neu ragfarn, mewn amgylchedd diogel a chyfrinachol i'ch helpu chi i archwilio ystod o faterion personol. Yn ddelfrydol, byddem yn cwrdd wyneb yn wyneb ar gyfer sesiynau ond, oherwydd COVID-19, rwyf bellach yn cynnig sesiynau trwy alwad fideo, ar gais.

Galwch neu anfonwch neges destun ar 07572 67 50 90 neu ebostiwch ar damian@damiangeorge.co.uk


 

Mae'r materion sy'n arwain pobl i geisio therapi gallu fod yn gyffredinol neu'n benodol, ac yn cynnwys:

 Profi straen neu bryder sy'n gysylltiedig â gwaith neu fywyd cartref;
 Cael trafferth gyda materion yn ymwneud â pherthynas;
 Cael anhawster addasu i ddigwyddiadau bywyd trawmatig;
 Teimladau o orlethu, blinder, dicter anghymesur, difaterwch ac anobaith;
 Darganfod ffyrdd o ddeall eich hunan yn well;
 Edrych am fwy o gyflawniant mewn bywyd;
 Ymdeimlad cyffredinol bod rywbeth "ddim yn iawn" neu teimlio'n "stuck".

Mae sesiynau seicotherapi yn lle diogel i siarad am bethau na fyddech chi'n gyfforddus yn eu trafod gydag unrhyw un arall, ac o'r herwydd, gall fod yn broses gefnogol, wobrwyol ac yn gallu newid bywyd. Mae rhai pobl yn archwilio materion hunan ddatblygiad, tra bod eraill yn dewis archwilio materion hanesyddol sy'n rhwystro gweithredu bob dydd. Mae eraill yn teimlo'r manteision o gael cyfle i siarad a chael eu clywed yn iawn. Y nod yw eich helpu i ddod o hyd i ffyrdd gwell o ymdopi, neu i achosi newidiadau yn eich ffordd o feddwl ac ymddwyn, i wella eich ymwybyddiaeth a'ch lles meddwl ac emosiynol, yn ogystal â'ch ansawdd bywyd yn gyffredinol.

Mae gen i brofiad o weithio gydag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys straen ôl-drawmatig, materion dicter, iselder, gorbryder, caethiwed i gyffuriau ac alcohol, hunaniaeth a hunaniaeth rhywedd, materion rhywiol, meddyliau a phatrymau obsesiynol cymhellol, digwyddiadau bywyd trawmatig a heriol, materion perthynas a phrofedigaeth a cholled.

Rwy'n anelu at drin, gyda pharch, at amrywiaeth profiad dynol, gwaeth beth yw rhyw, hil, ethnigrwydd, oedran, rhywioldeb, tueddfryd rhywiol, anabledd, crefydd, diwylliant neu gredoau gwleidyddol, cefndir cymdeithasol ac economaidd, neu statws mewnfudo.

Mae fy ymagwedd yn bennaf, ond nid yn unig, yw Gestalt, sy'n canolbwyntio'n bennaf ar hunanymwybyddiaeth a'r 'yma a nawr' - yr hyn sy'n digwydd o un funud i'r llall, a'm harwain gan yr egwyddor theori berthnasol bod pob unigolyn yn gyfan - meddwl , corff ac enaid. Y nod yw dod yn fwy ymwybodol o bwy ydym ni yn y byd, trwy weld ein hunain mewn perthynas ag eraill. Gall y cynnydd hwn o hunan-wybodaeth ein galluogi i ddeall ein prosesau ac felly i wneud newidiadau cadarnhaol yn ein bywydau. Mae therapi Gestalt yn cynnwys perthynas un-i-un ac nid casgliad o dechnegau a dulliau sy'n cael eu hymarfer ar berson neu y mae'n rhaid i'r cleient eu dysgu a'u cludo adref i'w gweithredu.

Mae ymchwil seicotherapi yn dangos mai ansawdd y berthynas yw'r elfen sy'n gwella. Rydym yn anifeiliaid cymdeithasol wedi geni mewn i berthynas, ac eto maent yn aml mor anodd. Gall perthynas seicotherapiwtig oleuo'r patrymau di-fudd sy'n cymhlethu eich perthynas ag eraill, a rhoi cyfle i roi cynnig ar ffyrdd newydd o gyfathrebu. Y berthynas therapiwtig, rhyngoch chi a mi, yw'r nodwedd bwysicaf o'r therapi a ddarperir.

Rwy'n credu'n llawn yn yr hyn rwy'n ei wneud ac rydw i wir yma i helpu.

Rwyf wedi cwblhau pedair blynedd yn olynol o hyfforddiant ar Ddiploma Ôl-radd (Lefel Meistr) mewn Seicotherapi Gestalt.  Mae gen i gefndir mewn teledu, ysgrifennu a darlithio.

Fel rheol byddwn yn ymrwymo i gwrdd bob wythnos am 8 sesiwn ac yna'n gwneud cynllun, yn seiliedig ar yr hyn yr ydym wedi'i archwilio gyda'i gilydd ac yna'n adolygu'r cynnydd yn raddol.

Galwch neu anfonwch neges destun ar 07572 67 50 90 neu ebostiwch ar damian@damiangeorge.co.uk

Mae'r ffi am sesiwn 50 munud yn £40 - gellir cytuno ar sesiynau hirach ar gais. Cysylltwch â fi i drafod beth sy'n dod â chi i chwilio am therapi a gallwn drefnu sesiwn gychwynnol ar amser sy'n addas i chi.

Gallwch ddarllen fy nghytundeb therapi o flaen llaw - plîs cliciwch yma i lawrlwytho PDF. I gael syniadau pellach i bwy ydw i a sut rwy'n gweithio, mae croeso i chi ddilyn fy Mhlog yma.

This website is available in English

click here

apwyntiadau

I wneud apwyntyiad, galwch neu anfonwch neges destun ar 07572 67 50 90 neu ebostiwch ar damian@damiangeorge.co.uk


 

Gellir trafod a threfnu dyddiau ac amseroedd ar gyfer apwyntiadau, i weddu i'ch anghenion. Er mwyn trafod eich apwyntiad cyntaf, gallwch ffonio am sgwrs, anfon neges destun neu e-bost ataf, cysylltwch â mi trwy WhatsApp, llenwch y ffurflen isod neu cysylltwch trwy'r cyfryngau cymdeithasol os mai dyna yw eich dewis - ac mi wnâi ymateb cyn gynted ag y gallaf.

Ni fyddaf bob amser yn gallu ymateb ar unwaith, ond bydd pob neges yn cael ei hateb - fel arfer o fewn ychydig oriau ac yn gyffredinol ar yr un diwrnod. Fel rheol, yr ydwyf ar gael rhwng 10yb a 5yh bob Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Gwener a Dydd Sadwrn.

Nodwch os gweler yn dda: Nid wyf yn wasanaeth argyfwng neu brys 24awr.

Os oes angen ichi siarad â rhywun ar frys, neu du allan i'm horiau, cysylltwch â'ch meddyg teulu, Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu'r Samariaid ar 08457 90 90 90.

Rwy'n gweithio yn Heol Spilman, Caerfyrddin sydd wedi ei leoli yn ddelfrydol yng nghanol y dref, ac eto yn darparu lleoliad synhwyrol, sy'n ddelfrydol a hygyrch ar gyfer therapi. Mae digon o le parcio ym maes parcio San Pedr, lle mae'n costu 70c yn unig i barcio am awr ac mae'r gwasanaeth bws T1 yn stopio gerllaw.

Mae gan Heol y Brenin, sy gerllaw, siopau coffi unigryw a llefydd hyfryd i fwyta, felly os ydych chi eisiau neu angen rhywfaint o amser tawel i chi'ch hun, cyn neu ar ôl eich sesiwn, cewch digon o ddewis o fewn tafliad carreg. Mae Eglwys hyfryd San Pedr hefyd gerllaw ac yn aml ar agor, pe byddech chi'n dymuno cael rhywfaint o amser myfyrio tawel ond mwy preifat.

Yn anffodus, nid oes mynediad i'r anabl i'm hystafell therapi gan ei fod ar y llawr gyntaf - ond peidiwch â gadael i hynny eich atal rhag cysylltu - mae yna bosibiliadau amgen y gallwn eu trafod, gan gynnwys cynnal sesiynau dros y ffôn neu alwadau fideo, os hoffech wneud hynny.

faq

Beth yw Seicotherapi?
Mae seicotherapi yn eich helpu chi i ddeall a newid unrhyw amodau sy'n achosi gofid yn eich bywyd.  Gall fod yn fuddiol i bobl sydd â chyflwr iechyd meddwl a gydnabyddir, yn ogystal ag unrhyw un sydd â diddordeb mewn ennill mwy o hunan-ymwybyddiaeth, er mwyn cyflawni eu potensial. Mae seicotherapi yn golygu archwilio teimliadau, credoau, syniadau a digwyddiadau perthnasol, weithiau o blentyndod a hanes personol, mewn ffordd strwythuredig gyda rhywun wedi'u hyfforddi i'ch helpu i wneud hynny yn ddiogel ac yn effeithiol.

 

Beth yw manteision posibl Seicotherapi?

Byddwch yn dysgu mwy amdanoch chi'ch hun: Mae therapyddion yn gwrando ar eich stori, yn dod â phatrymau meddwl ac ymateb i ymwybyddiaeth ac yn eich helpu i wneud cysylltiadau. Efallai y byddan nhw'n cynnig arweiniad neu argymhellion os ydych chi'n teimlo ar goll, ond dydyn nhw ddim yn dweud wrthych beth i'w wneud. Gall therapi eich grymuso i weithredu ar eich pen eich hun.

Gall therapi eich helpu i gyflawni eich nodau: Os nad ydych chi'n siŵr beth yw eich nodau, gall therapi eich helpu i'w egluro a gosod camau realistig i'w bodloni.

Gall therapi eich helpu i gael perthynas fwy boddhaus: P'un a ydych chi'n sengl neu mewn perthynas, gall therapi eich helpu i fynd i'r afael ag anawsterau yn ymwneud ag eraill, fel ansicrwydd mewn perthynas neu anhawster ymddiried yn eich partneriaid.

Rydych chi'n fwy tebygol i gael iechyd gwell: Mae ymchwil yn cefnogi cyswllt rhwng lles meddwl a chorff. Gall problemau iechyd meddwl, heb eu trin, effeithio ar les corfforol. Ar y llaw arall, efallai y bydd pobl mewn iechyd emosiynol da yn fwy abl i ddelio â materion iechyd corfforol sy'n codi.

Gall therapi arwain at welliant ym mhob agwedd o fywyd: Os ydych chi'n teimlo bod rhywbeth yn eich dal yn ôl, o fywyd byw fel y rhagwelwch chi, gall therapi eich helpu i fynd i'r afael â hyn. Pan nad ydych yn siŵr beth sy'n eich cadw rhag gwneud newidiadau, gall therapi eich helpu i ddarganfod yr atebion.

 

Sut ydw i'n gwybod os yw'r therapi hyn yn iawn i mi?
Dengys ymchwilfod therapi lwyddianus yn dibynnu'n fawr iawn ar ansawdd y berthynas rhwng y therapydd a'r cleient. Os, ar ddiwedd ein sesiwn cyntaf, y byddwch yn tweimlio na fyddwn yn gallu gweithio'n dda gyda'n gilydd, nid oes rhwymedigaeth i barhau therapi gyda mi.

 

Pa mor hir mae sesiynnau yn parhau?
Mae pob sesiwn therapi yn para tua 50 munud ac mae ein holl waith a threfniadau wedi'u cynnwys yn yr amser hwn. Medraf cynnig sesiynnau hirach ar gais. Byddem fel arfer yn cytuno i gyfarfod yn wythnosl am 8 sesiwn i ddechrau, ac yna adolygu cynnydd ar sail dreigl. Mae presenoldeb reolaidd yn bwysig iawn er mwyn symud ymlaen mewn therapi, yn enwedig wrth gychwyn therapi.

 

Ydy'r sesiynnau yn gyfrinachol?
Mae cynnwys ein sesiynnau yn gyfrinachol i chi a fi. Yr unig adag pan na fyddai hyn yn berthnasol ydy mewn amgylchiadau eithriadol lle mae risg i chi eich hun neu i eraill. Hyd yn oed yn y sefyllfa hon, byddaf yn ceisio eich cynnwys chi mewn unrhyw benderfyniad i dorri cyfrinachedd. Byddwn yn trafod hwn yn llawn yn ystod ein sesiwn gyntaf gyda'n gilydd.

 

Faint yw cost sesiwn?
Y ffi yw £40 am sesiwn 50 munud. Mae gen i rai lleoedd rhatach ar gyfraddau gostyngedig ar gyfer myfyrwyr mewn addysg llawn-amser neu'r rheini sydd mewn caledi ariannol. Gallwn drafod hyn yn y sesiwn gyntaf. Ar hyn o bryd, cymerir y lleoedd hyn ac mae rhestr aros ar waith.

 

Sut mae eich gwaith yn cael ei oruwchwylio?
Rwy'n cael goruwchwyliaeth glinigol reolaidd gan uwch-oruwchwyliwr, sy'n gyfrifol am asesu fy cymhwysedd ac adolygu fy ymarfer proffesiynol.

 

A ydych yn cydymffurfio ag unrhyw safonau cydnabyddedig?
Yr ydwyf
yn cadw at y "Côd Moesol mewn Ymarfer Proffiesynol" sy'n gyson â'r safonau a osodwyd gan y Cyngor Deyrnarnas Unedig ar gyfer Seicotherapi.

 

Polisi Preifatrwydd a Diogelu Data
Fel seicotherapydd, mae cyfrinachedd ynghylch eich data personol a gwybodaeth sensitif o'r pwysigrwydd mwyaf i mi. Fe'm rhwymir yn gyfreithiol nid yn unig gan y rheoliad diogelu data cyffredinol Ewropeaidd (GDPR) a Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), ond hefyd gan ofynion fy yswiriant indemniad proffesiynol. Mae'r wybodaeth rydych yn ei darparu ar ffurflen gyswllt y wefan hon yn cael ei storio'n ddiogel er mwyn i mi allu cysylltu â chi drwy'r dull (rhifau ffôn a/neu gyfeiriad e-bost) a ddarparwyd gennych ynghylch penodiadau neu i ateb unrhyw ymholiad a gyflwynwyd gennych. Nid wyf yn rhannu'r wybodaeth hon ag unrhyw drydydd parti, mewn unrhyw ffordd, ar unrhyw adeg. Nid yw'r wefan hon yn defnyddio cwcis i gasglu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi.

 

Ymwadiad Cyfryngau Cymdeithasol
Nid yw tudalen cyfryngau cymdeithasol seicotherapi yn seicotherapi, yn lle perthynas therapiwtig
nac yn lle gofal iechyd meddwl. Nid yw presenoldeb cyfryngau cymdeithasol fel seicotherapiydd proffesiynol yn ceisio cymeradwyaeth, cais, neu sgôr gan gleientiaid y gorffennol na'r presennol. Ni ddylai unrhyw bostiadau cyfryngau cymdeithasol gael eu hystyried yn gyngor proffesiynol. Y wybodaeth a gynhwysir mewn swyddi yn wybodaeth gyffredinol at ddibenion addysgol yn unig.

Er mwyn anrhydeddu ffiniau proffesiynol, naws moesegol a pheidio ag ymgysylltu ac atal unrhyw fath o berthynas ddeuol bosib, ni fyddaf yn dilyn nac yn 'ffrindio' cleientiaid y gorffennol na'r presennol ar unrhyw lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

Y bwriad ar gyfer defnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gyfer seicotherapyddion yw ar gyfer marchnata, addysg, eiriolaeth, arweiniad meddwl a darparu cynnwys mewn maes sy'n newid yn dechnolegol. Rydwyf am wneud hyn wrth wneud cleientiaid yn ymwybodol o risgiau a manteision ymgysylltu ar gyfryngau cymdeithasol, lle mae seicotherapyddion yn bresennol. Mae perthynas therapiwtig yn berthynas broffesiynol ac yn yr hinsawdd dechnolegol sydd ohoni, ni ddylid drysu presenoldeb cyfryngau cymdeithasol neu ddilyn eich therapydd ar gyfryngau cymdeithasol â pherthynas y tu allan i therapi. Bydd ffiniau moesegol, proffesiynol a therapiwtig yn cael eu dilyn a'u hanrhydeddu bob amser.

Ni fwriedir i unrhyw beth a geir ar unrhyw un o’m cyfryngau cymdeithasol gymryd lle cyngor seicolegol, seiciatrig neu feddygol, diagnosis, triniaeth, penderfyniad a wnaed neu gamau a gymerwyd gan ddibynnu ar wybodaeth a gynhwysir yn y wefan hon neu unrhyw wefannau rhyngrwyd eraill sy’n gysylltiedig â mi mewn unrhyw ffordd.

Nid yw Damian George Psychotherapy yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb na risg am eich defnydd o fy nhudalennau cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gynnwys ar Instagram, Facebook a Twitter.

 

Galla'i ddod â fy nghi gyda mi i sesiynau?
Gallwch, a phleser - dwi'n croesoawi cwn ac yn annog cŵn bach. Fy unig reol yw: os yw'ch ci yn trochi, chi sy'n ei lanhau!

 

Beth os oes gennyf fwy o gwestiynnau?
Os oes gennych gwestiynau sydd heb ei hateb yma, mae croeso i chi gysylltu â mi ar y ffôn, neges testun, e-bost neu drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Galwch neu anfonwch neges destun ar 07572 67 50 90 neu ebostiwch ar damian@damiangeorge.co.uk

 

cysylltwchPlîs llenwch y ffurflen gyswllt i anfon neges ataf. Diolch.


Damian George Seicotherapi


07572 67 50 90
damian@damiangeorge.co.uk